یکمین سال درگذشت جهان پهلوان ایمان رحیم پور پنجشنبه ۱۶ آبان ماه ۹٨ از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ باغ رضوان قطعه نام آو
تاریخ : پنج شنبه 16 آبان 1398
گروه : اخبار
چکیده : یکسال گذشت بانهایت تاسف و تاثر یکمین سال درگذشت جهان پهلوان ایمان رحیم پور پنجشنبه ۱۶ آبان ماه ۹٨ از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ باغ رضوان قطعه نام آوران بلوک ۱