انتصاب رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان اصفهان
تاریخ : پنج شنبه 16 مرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : مجتبی محمدی دبیر هیات بدنسازی استان اصفهان با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان اصفهان منصوب شد