قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون مجدد مربیگری درجه 3
تاریخ : شنبه 15 شهریور 1399
گروه : اخبار
چکیده : با توجه به آنلاین بودن آزمون مجدد.. نیاز به آوردن مدارک به دفتر هیات نمی‌باشد

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون مجدد مربیگری درجه ۳ بدنسازی استان اصفهان ،که پیش ثبت نام خود را در سامانه ملی پرورش اندام انجام داده اند
واجدین شرایط با مراجعه مجدد به سامانه ثبت نام نهایی خود را انجام نمایند

نحوه برگزاری آزمون به صورت مجازی در تاریخ ۲۰ شهریور ماه
و ساعت آن متعاقبا اعلام میگردد

ضمنا لینک برگزاری آزمون برای ثبت نام شدگان ارسال خواهد شد