بازدید دکتر یار محمدیان و آقای عبد الرضا کریمی از ایستگاه ورزش صبحگاهی پل فلزی اصفهان
تاریخ : پنج شنبه 9 بهمن 1399
گروه : اخبار
چکیده : بازدید دکتر یار محمدیان و آقای عبد الرضا کریمی از ایستگاه ورزش صبحگاهی پل فلزی اصفهان