درج تصاویر قهرمانان ده های ٨۰ و ۹۰ در دستور کار قرار گرفت
تاریخ : یک شنبه 12 بهمن 1399
گروه : اخبار
چکیده : تصاویر تمامی قهرمانان استان اصفهان در محل ساختمان هیات نصب میشود


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد