امور کمیته قویترین مردان پیگیری شد
تاریخ : یک شنبه 19 اردیبهشت 1400
گروه : اخبار
چکیده : تخصیص بودجه جهت تهیه تجهیزات برای این کمیته توسط رئیس هیات


وحید رمضانی طی جلسه ای با رئیس و دبیر هیات برنامه های سال۱۴۰۰کمیته قویترین مردان را ارائه کرد ، و گفت:
اجرایی کردن هرچه بهتر برنامه ها مستلزم داشتن تجهیزات اختصاصی و استاندارد میباشد

دکتر حسین یارمحمدیان گفت:
طی۵سال اخیر هیات در تمام کمیته ها از لحاظ تجهیزات خودکفا شده است و با تهیه لوازم استاندارد برای کمیته قویترین مردان در این زمینه نیز به خودکفایی میرسیم و میبایست از این ظرفیت در راستای اجرای برنامه های متعدد استفاده کرد

 


اخبار مرتبط :