حسین امینی دبیر کمیته فرهنگی در سال ۱۴۰۰
تاریخ : پنج شنبه 20 خرداد 1400
گروه : اخبار
چکیده : طی حکمی از سوی رئیس هیات حسین امینی به عنوان دبیر کمیته فرهنگی در سال ۱۴۰۰ منصوب شد