طی حکمی از سوی رئیس هیات آقای عماد نخشب به عنوان عضو کمیته پرورش اندام و فیزیک در سال ۱۴۰۰منصوب شد
تاریخ : پنج شنبه 20 خرداد 1400
گروه : اخبار
چکیده : طی حکمی از سوی رئیس هیات آقای عماد نخشب به عنوان عضو کمیته پرورش اندام و فیزیک در سال ۱۴۰۰منصوب شد