کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 10
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 1
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی ک
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0
مسابقات یاسوج
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک قهرمانی کشور - یاسوج 5 شهریور 94
تعداد رای : 0