روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
ثبت لحظات شادی بخش در آخرین دقایق مسابقات با حضور دکتر یارمحمدیان رئیس هیات
تعداد رای : 7
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
اهدای مدال به قهرمانان
تعداد رای : 2
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
ثبت لحظات شادی بخش در آخرین دقایق
تعداد رای : 6
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
اهدای مدال قهرمانان
تعداد رای : 5
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
ثبت لحظات شادی بخش در آخرین دقایق مسابقات
تعداد رای : 5
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
حضور خیل انبوه تماشاگران مشتاق در ورزشگاه پیروزی اصفهان
تعداد رای : 3
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
ثبت لحظات شادی بخش در آخرین دقایق مسابقات
تعداد رای : 2
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
تماشاگران در ورزشگاه پیروزی اصفهان
تعداد رای : 1
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
عکسهای یادگاری با حضور رئیس هیات
تعداد رای : 1
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
قهرمانان پرورش اندام
تعداد رای : 2
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
مسابقانت پرورش اندام
تعداد رای : 0
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
مسئولین کمیته داوران
تعداد رای : 0
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
اهدای جوایز قهرمانان
تعداد رای : 2
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
کاپ های قهرمانی
تعداد رای : 0
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
اهدای جوایز
تعداد رای : 1
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
سکوی مسابقات
تعداد رای : 0
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
حضور آقای مهندس سیستانی معاون استاندار اصفهان در مراسم برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاههای استان
تعداد رای : 0
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
جایگاه داوران
تعداد رای : 0
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
قهرمانان پرورش اندام
تعداد رای : 0
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
سکوی برگزاری مسابقات
تعداد رای : 0
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
اهدای مدال به قهرمانان
تعداد رای : 0
روز دوم سابقات
روز دوم مسابقات
جایگاه هیات داوران
تعداد رای : 0
روز دوم مسابقات
روز دوم مسابقات
اهدای مدال به قهرمانان
تعداد رای : 0